Právo Europskej únie

PEU.jpg

PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE

Autori
JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Rok vydania: 2012 (1. vydanie)
Počet strán: 1232
ISBN: 978-80-89406-12-8

Cena: 33,- EUR s DPH

OBSAH (podrobný obsah nájdete TU)

 • základy a právomoci Európskej únie;
 • inštitucionálny systém Európskej únie;
 • právny poriadok Európskej únie a jeho aplikácia;
 • konsolidované znenia zakladajúcich zmlúv (Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní EÚ, protokoly, vyhlásenia);
 • Charta základných práv EÚ, Zmluva o pristúpení SR k EÚ;
 • judikatúra úniových, slovenských a českých súdov:
  • prednosť, priamy a nepriamy účinok práva Únie;
  • aplikácia a dôsledky vlastností práva Únie;
  • prejudiciálne konanie;
  • revízia vnútroštátnych súdnych a správnych rozhodnutí;
  • zodpovednosť členských štátov za škodu spôsobenú porušením práva Únie.