Projekty

Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky (2009-2011)

Projekt bol primárne určený na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis. Súčasťou projektu bola okrem vzdelávania aj analýza uplatňovania schengenského acquis v Slovenskej republike. Projekt bol realizovaný v partnerstve s Justičnou akadémiou SR. Viac informácií o projekte na schengen.euroiuris.sk

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov (2008-2010)

Cieľom projektu bolo uskutočniť základný syntetický a komparatívny výskum dopadu judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov s sobitným zameraním na právny poriadok Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou európskeho práva a Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Viac informácií o projekte na www.saep.sk

Úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a Rade Európy a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky (2008-2009)

Projekt bol zameraný najmä na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, verejnej správy a verejnosti v oblasti ochrany ľudských práv v Európe. Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie odborných publikácii pre účastníkov vzdelávania a vytvorenie informačnej webstránky o ľudských právach. Projekt bol realizovaný v partnerstve s Justičnou akadémiou SR a Informačnou kanceláriou Rady Európy. Viac informácií o projekte na ludskeprava.euroiuris.sk

Slováci v inštitúciách Európskej únie